Wykonanie pomostu – wskazówki dla inwestora

Wykonanie pomostu – wskazówki dla inwestora


Na wykonanie urządzeń wodnych, w tym: pomostów lub stawów, zgodnie z ustawą

z dnia18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.145), wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ww. urządzeń wydawane jest na wniosek przez właściwego miejscowo starostę.
Do wniosku dołącza się:
– operat wodnoprawny sporządzony w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu – w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego,
– decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana (w przypadku, gdy obszar, na którym będzie wykonany staw lub pomost posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wystarczy dołączyć wypis i wyrys z planu dla tego obszaru; przedmiotową decyzję lub wypis i wyrys uzyskuje się u właściwego miejscowo wójta lub burmistrza),
– opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (praktycznie, jest to streszczenie operatu wodnoprawnego).
Wykonując operat wodnoprawny na wykonanie pomostu na wodach publicznych, wskazane jest uprzednie uzgodnienie planowanej inwestycji z podmiotem wykonującym prawa właścicielskie w stosunku do ww. wód oraz z podmiotem prowadzącym gospodarkę rybacką na tych wodach.

Opracowując dokumentację należy sprawdzić, czy projektowane urządzenie wodne nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000 oraz, w przypadku lokalizacji w obszarze chronionego krajobrazu, czy jego wykonanie nie narusza zakazów obowiązujących na tym obszarze. Kwalifikacji przedsięwzięć do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje inwestor i właściwy miejscowo wójt lub burmistrz, natomiast informacje dotyczące form ochrony przyrody występujących na danym obszarze i obowiązujących tam zakazów można uzyskać u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, należy dokonać regulacji prawnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W zależności od parametrów technicznych urządzeń wodnych oraz ich lokalizacji, będzie to pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.

O legalizację istniejącego pomostu występuje właściciel procedura jak w przypadku wydania pozwolenia, natomiast opłata legalizacyjna to 10-krotność opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 217 zł.

Wykonanie operatu kontakt tel. 790 314 357 email: proeko8@wp.pl